FLC Twin Towers khiến 37 nhà dân bị hư hại

.
Nguồn: giaoduc.net.vn