Kiểm tra phản ánh về sai phạm tại dự án bất động sản ở Thành phố Hồ Chí Minh

.
Nguồn: giaoduc.net.vn