Năm 2018 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch

.
Nguồn: giaoduc.net.vn