Nghiên cứu phản ánh về cơ chế đầu tư PPP

.
Nguồn: giaoduc.net.vn