Vietcombank hoàn thành phát hành riêng lẻ cho GIC và Mizuho

.
Nguồn: giaoduc.net.vn